Regulamin świadczenia pomocy zdalnej

I. Definicje i postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług Pomocy Zdalnej, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Usługodawcą” jest RXNET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12/217C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy.
 3. „Klientem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi, podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. „Pomoc Zdalna” to usługa świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta, polegająca na udzielaniu pomocy w problemach informatycznych Klientowi zdalnie przez telefon, Internet lub oprogramowanie TeamViewer zgodnie z zakresem podanym w ofercie.
 5. „Okres rozliczeniowy” to okres określony w ofercie Usługodawcy, na który Klient zawarł na podstawie niniejszego regulaminu umowę o świadczenie usług Pomocy Zdalnej.
II. Warunki zawierania i rozwiązania umowy
 1. Zawarcie umowy o świadczenie usług Pomocy Zdalnej, polega na wypełnieniu i akceptacji formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach internetowych Usługodawcy, zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem oraz innymi postanowieniami, stanowiącymi elementy umowy, i akceptacją ich treści przez Klienta.
 2. Klientowi, który zawarł umowę o świadczenie usług Pomocy Zdalnej, przysługuje prawo odstąpienia od tej umowy w terminie 14 dni od jej zawarcia poprzez przesłanie pocztą elektroniczną na adres biuro(a)rxnet.pl z kontaktowego adresu e-mail Klienta lub poprzez wiadomość wysłaną po zalogowaniu na konta Klienta w Panelu Klienta oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 3. Umowa o świadczenie usług Pomocy Zdalnej zawierana jest na czas nieokreślony i ulega przedłużeniu na kolejny okres rozliczeniowy, z zastrzeżeniem określonym w punkcie następnym.
 4. Każdej ze strony przysługuje prawo rozwiązania niniejszej umowy ze skutkiem na koniec okresu rozliczeniowego, najpóźniej na 14 dni przed końcem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 5. Rozwiązanie umowy przez Klienta następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy pocztą elektroniczną przez formularz kontaktowego z adresu e-mail Klienta lub poprzez wiadomość wysłaną po zalogowaniu na konto Klienta w Strefie Klienta.
 6. Rozwiązanie umowy przez Usługodawcę następuje poprzez przesłanie wypowiedzenia umowy na adres poczty elektronicznej podany przez Klienta.
III. Rejestracja i uruchamianie usługi
 1. Klient zobowiązuje się do podania w formularzu rejestracyjnym w trakcie zamawiania usługi danych wymaganych przez Usługodawcę, zgodnych z rzeczywistością.
 2. Z chwilą rejestracji Klient oświadcza, że:
  a) zapoznał się z treścią dokumentów stanowiących podstawę zawarcia umowy,
  b) wyraża zgodę na zawarcie umowy drogą elektroniczną,
  c) wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Usługodawcę w celu wykonywania zawieranej umowy, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych podmiotów jak i przekazywania tych danych innym podmiotom, jeżeli jest to niezbędne do realizacji umowy i windykacji wynikających z niej należności,
  d) został poinformowany o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  e) wyraża zgodę na otrzymywanie informacji o zmianach w zakresie świadczenia usług przez Usługodawcę, informacji handlowych od Usługodawcy i jego partnerów.
 3. Usługodawca uprawniony jest do odstąpienia od zawartej umowy, w przypadku:
  a) uzasadnionego podejrzenia, iż dane podane przez Klienta są niezgodne z rzeczywistością,
  b) nie potwierdzenia w terminie 7 dni od wezwania swoich danych osobowych podanych w formularzu rejestracji usługi w sposób określony przez Usługodawcę,
  c) wcześniejszego rozwiązania umowy z Klientem przez Usługodawcę na skutek okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Klient,
  d) gdy zachodzi uzasadniona obawa, że usługa Pomocy Zdalnej wykorzystywana będzie do celów niezgodnych z przeznaczeniem i charakterem usługi, w szczególności gdy będzie wykorzystywana przez Klienta w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z zasobów sprzętowych Usługodawcy lub innych podmiotów, a także gdy zachodzi uzasadniona obawa, że za pomocą usługi dokonywane będą działania stanowiące czyny zabronione,
  e) gdy Klient korzystał uprzednio z usługi Pomocy Zdalnej w sposób sprzeczny z jej przeznaczeniem lub jeżeli naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi prawa osób trzecich, postanowienia niniejszego regulaminu lub przepisy powszechnie obowiązujące.
  f) nie aktywowania zamówionej usługi przez Klienta w terminie 7 dni od jej zamówienia. O sposobie aktywacji Usługi Usługodawca zawiadamia Klienta w przesyłanej do niego wiadomości poczty elektronicznej potwierdzającej przyjęcie zamówienie i zawarcie umowy o świadczenie usług Pomocy Zdalnej.
 4. Rozpoczęcie świadczenia usługi na rzecz Klienta następuje niezwłocznie po akceptacji formularza rejestracyjnego przez Usługodawcę i aktywacji usługi przez Klienta, o czym Klient zostaje poinformowany pocztą elektroniczną na adres e-mail podany w formularzu rejestracyjnym.
IV. Płatności i formy rozliczenia
 1. Płatność za usługi Pomocy Zdalnej świadczone przez Usługodawcę należy wnosić z góry za cały okres rozliczeniowy.
 2. Wpłaty za usługi świadczone przez Usługodawcę należy wnosić za pośrednictwem przelewu bankowego lub przekazu pocztowego na rachunek bankowy Usługodawcy lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych wskazanego przez Usługodawcę.
 3. Wysokość pierwszej opłaty z tytułu świadczenia usługi Pomocy Zdalnej wynika z cennika obowiązującego w dniu rejestracji usługi. Termin płatności pierwszej opłaty wynosi 14 dni od daty rejestracji usługi.
 4. Termin płatności za kolejny okres abonamentowy upływa w ostatnim dniu okresu rozliczeniowego.
 5. Klient zobowiązany jest do dokonywania terminowej płatności za zamówione usługi na podstawie faktury proforma lub faktury VAT wystawionej przez Usługodawcę. Datą zapłaty jest data uznania rachunku bankowego Usługodawcy.
 6. W przypadku braku płatności w oznaczonym terminie Usługodawca jest uprawniony do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym, wstrzymania się z dalszym świadczeniem wszystkich usług na rzecz Klienta lub częściowym ograniczeniem ich funkcjonalności, bez ponoszenia z tego tytułu jakiejkolwiek odpowiedzialności wobec Klienta.
 7. Nieterminowe wnoszenie opłat przez Klienta może skutkować naliczeniem odsetek za każdy dzień zwłoki w wysokości odsetek ustawowych.
 8. Najpóźniej na 14 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego Użytkownik otrzyma pocztą elektroniczną informację o nadchodzącym terminie zakończenia okresu rozliczeniowego wraz z odpowiednią fakturą, której termin płatności będzie wynosił co najmniej 14 dni, stanowiącą podstawę do dokonania płatności przez Klienta. Usługodawca może również według własnego uznania przesłać ww. fakturę pocztą tradycyjną na adres Klienta listem zwykłym lub poleconym.
 9. Opłata za usługę Pomocy Zdalnej wnoszona przez Klienta nie uwzględnia kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do Internetu, zakupu sprzętu i oprogramowania do korzystania z usługi. Właściwe korzystanie z usługi wymaga od Klienta posiadania odpowiedniej wiedzy oraz zasobów sprzętowych i oprogramowania.
V. Warunki świadczenia usługi
 1. Klient może korzystać z usługi wyłącznie w zakresie określonym w jej specyfikacji i niniejszym regulaminie. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za skutki wynikłe z działania oprogramowania instalowanego przez Klienta, a także skutki wejścia w posiadanie przez osoby trzecie haseł dostępu umożliwiających dostęp do danych na urządzeniu klienta.
 2. Klient zobowiązuje się do podania loginu i hasła administratora systemu, na którym będzie wykonywana usługa Pomocy Zdalnej.
 3. Klient zobowiązuje się do podania wymaganach kluczy licencyjnych w przypadku instalacji oprogramowania.
 4. Wysokość roszczenia Klienta z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy ograniczona jest do wysokości wniesionej przez Klienta opłaty za świadczenie usługi Pomocy Zdalnej za okres rozliczeniowy, w którym nastąpiło zdarzenie będące podstawą roszczenia.
VI. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Klienta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie elektronicznej i określać:
  a) Klienta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  b) nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
  c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.
 2. Reklamację należy przesłać drogą elektroniczną na adres Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Klientowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.
VII. Postanowienia końcowe
 1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021 i od tego dnia będzie miał zastosowanie do umów zawieranych z Usługodawcą.
 2. Usługodawca może w trakcie trwania umowy wprowadzić nowy regulamin świadczenia usług Pomocy Zdalnej albo dokonać zmian w treści obowiązującego regulaminu.
 3. O wprowadzonej zmianie albo o wprowadzeniu nowego regulaminu Usługodawca zawiadomi Klienta przesyłając mu na wskazany przez niego do korespondencji adres poczty elektronicznej e-mail z treścią nowego regulaminu (a w przypadku zmiany regulaminu z informacją o wprowadzonych zmianach) i odnośnik do strony internetowej zawierającej treść nowego regulaminu lub wprowadzane zmiany.
 4. Nowy regulamin lub zmiana dotychczasowego regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty publikacji na stronach internetowych Usługodawcy, o ile Klient, po umożliwieniu mu zapoznania się z treścią nowego regulaminu lub zmian, nie wypowiedział umowy do końca upływu tego terminu. Przepisów powyższych nie stosuje się w przypadku, o którym mowa w punkcie VII.5 regulaminu.
 5. Usługodawca może także określić inny sposób wejścia w życie regulaminu, którego nowa treść będzie obowiązywać od dnia rozpoczęcia świadczenia usługi Pomocy Zdalnej na rzecz danego Klienta w kolejnym okresie rozliczeniowym. W takim przypadku Usługodawca zawiadomi Klienta o zmianie regulaminu w sposób opisany w pkt. VII.3 regulaminu, w terminie co najmniej 14 dni przed upływem bieżącego okresu rozliczeniowego.
 6. Do umów zawartych z Usługodawcą na podstawie niniejszego regulaminu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 7. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają praw konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa, które stosuje się w pierwszej kolejności, przed postanowieniami regulaminu.