Regulamin rejestracji i utrzymania domen

I. Definicje i postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną określa rodzaj, zakres i warunki świadczenia usług rejestracji nazw domen, warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie tych usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.
 2. Podmiotem świadczącym usługi drogą elektroniczną, zwanym dalej „Operatorem” jest RXNET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12/217C wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527457, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy.
 3. „Abonentem” w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, posiadająca zdolność prawną) korzystający z usługi, podmiot który zawarł umowę o świadczenie usług lub też podmiot na rzecz którego została zawarta taka umowa, posiadający siedzibę lub adres zamieszkania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 4. „Konsument” to osoba fizyczna zawierająca umowę lub na rzecz której zostaje zawarta umowa o świadczenie usług, w celu niezwiązanym bezpośrednio z prowadzoną działalnością gospodarczą lub zawodową.
 5. "Klient" - osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.
 6. „Usługi” - świadczone przez Operatora usługi rezerwacji, rejestracji, odnawiania oraz utrzymania nazw domenowych polskich, europejskich lub międzynarodowych.
 7. "Strefa Klienta" - panel administracyjny udostępniony Klientowi przez Operatora na platformie internetowej za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia na Usługi i zarządzać domenami.
 8. "Umowa" - zawierana poprzez utworzenie Konta Klienta umowa o świadczenie Usług przez Operatora, której częścią składową jest Regulamin.
 9. "Cennik usług" - dokument zawierający informacje o obowiązujących cenach Usług świadczonych przez Operatora, w tym o wysokości Opłat abonamentowych oraz Opłat Administracyjnych.
 10. "Opłata abonamentowa" - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata roczna lub wieloletnia z tytułu rejestracji lub odnowienia Okresu rejestracji domeny.
 11. "Opłata administracyjna" - pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata z tytułu świadczenia przez Operatora usług dodatkowych związanych z utrzymaniem domen internetowych.
 12. "Okres rejestracji domeny" - liczony w latach okres czasu za który została wniesiona Opłata abonamentowa dotycząca określonej Domeny internetowej, w którym Abonent jest upoważniony do korzystania z tej Domeny internetowej.
 13. "Zamówienie" - złożenie przez Klienta za pośrednictwem Konta Klienta zamówienia na Usługę lub Usługi świadczone przez Operatora.
 14. "Faktura pro forma" - dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.
 15. "Konsument" - osoba fizyczna, która zwiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 16. "Domena internetowa" - unikalny w skali sieci Internet ciąg znaków alfanumerycznych, dostępnych do rejestracji, zawierający nazwę oraz rozszerzenie oferowane przez danego Rejestratora domen.
 17. "Domena polska" - Domena internetowa z rozszerzeniem .pl
 18. "Domena europejska" - Domena internetowa z rozszerzeniem .eu
 19. "Domena globalna" - Domena internetowa z rozszerzeniem .com, .net, .info, .biz, .org.
 20. "Domena narodowa" - Domena internetowa z rozszerzeniem innym niż Domena polska.
 21. "Rejestrator domen" - podmiot zarządzający rejestrem nazw internetowych w domenach określonych na stronach www.iana.org i bezpośrednio lub pośrednio oferujący Usługę rejestracji i utrzymania domeny.
 22. "Usługa rejestracji domeny" - usługa zarejestrowania Domeny internetowej wykonywana przez Operatora w imieniu i na rzecz Abonenta.
 23. "NASK" - Rejestrator Domen polskich (Naukową i Akademicką Sieć Komputerową prowadzącą rejestrację domen polskich, ul. Kolska 12, 01-045 Warszawa ) - Regulamin NASK.
 24. "KeySystems" - Rejestrator domen globalnych, europejskich i narodowych ( Key-Systems GmbH, Prager Ring 4-12, 66482 Zweibruecken, Niemcy, tel. +49 (0)6332 79 18 70, fax +49 (0)6332 79 18 71 ) - Regulamin KeySystems.
 25. "Whois" - dostępna za pośrednictwem strony www baza danych umożliwiająca uzyskanie dostępu do Danych abonenta.
 26. "Dane abonenta" - dane właściciela praw do domeny.
 27. "Dane bilingowe" - dane Klienta umożliwiające poprawnie wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Faktury pro forma.
 28. "Dane kontaktowe" - dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.
 29. "AuthInfo/AuthCode" - kod jednoznacznie autoryzujący domenę, który jest wymagany do transferu.
II. Warunki zawierania umowy
 1. Operator świadczy Usługi na podstawie Umowy zawartej z Klientem.
 2. Zawarcie Umowy następuje w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Przez utworzenie Konta Klienta Klient oświadcza, że zapoznał się, że się zgadza oraz, że zobowiązuje się stosować do postanowień zawartych w Regulaminie.
 3. Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony oraz rozliczana zgodnie z Cennikiem Usług i na podstawie składanych Zamówień.
III. Zamówienie usługi, rejestracja domeny
 1. Operator świadczy Usługi wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.
 2. Podstawą rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Operatora jest złożenie Zamówienia przez Klienta.
 3. Operator dopuszcza składanie przez Klientów Zamówień na usługi wyłącznie za pośrednictwem strony internetowej Operatora. Zamówienia składane w inny sposób nie będą realizowane przez Operatora.
 4. Wykonanie Usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta (Danych bilingowych, Danych kontaktowych) lub Danych abonenta, które zostały wskazane w Zamówieniu lub które figurują w Koncie Klienta, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Zamówienia, w tym odmowy realizacji Zamówienia bez podania przyczyny. Operator zastrzega sobie prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia aktywnych usług w przypadku wykrycia podania fałszywych danych przez Abonenta.
 5. Operator świadczy Usługi po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej zgodnej z Cennikiem usług.
 6. Usługa rejestracji domeny wykonywana jest przez Operatora na podstawie Umowy zawieranej pomiędzy Operatorem i Klientem w chwili utworzenia przez Klienta Konta Klienta. Treścią Umowy są w szczególności postanowienia niniejszego Regulaminu.
 7. Operator świadczy Usługi rejestracji domeny po uiszczeniu przez Klienta Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej. W przypadku wykonania Usługi rejestracji domeny przez Operatora z tytułu której Klient nie wniósł Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Operator jest uprawniony do dokonania zmiany delegacji nieopłaconej domeny i zablokowania możliwości dokonywania zmiany delegacji domeny przez Klienta - do czasu wniesienia Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
IV. Zasady przedłużania okresu rejestracji domeny
 1. Operator zobowiązuje się przesłać Klientowi drogą poczty elektronicznej fakturę pro forma za kolejny Okres rozliczeniowy najpóźniej 14 dni przed upływem Okresu rejestracji domeny.
 2. W celu przedłużenia Okresu rejestracji domeny zwanym Odnowieniem domeny, Klient uiszcza wymaganą przez Operatora Opłatę abonamentową lub Opłatę administracyjną na rachunek bankowy Operatora w terminie oznaczonym na ww. fakturze proforma. Za datę dokonania wpłaty uznaje się dzień uznania rachunku bankowego Operatora pełną kwotą należnej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
 3. Przedłużenie Okresu rejestracji domeny (odnowienie domeny) następuje automatycznie pod warunkiem odnotowania wpłaty na rachunku bankowym Operatora odpowiedniej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej.
 4. W przypadku braku wniesienia wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej w terminie wskazanym przez Operatora, Domena internetowa zostanie automatycznie zablokowana przez system Rejestratora domen. Długość okresu trwania blokady jest określana przez poszczególnych Rejestratorów domen i jest różna w odniesieniu do różnych typów domen. Szczegółowe informacje na temat długości okresów blokad należy szukać na stronie właściwego Rejestratora. Po upływie okresu blokady w którym nie wniesiono wymaganej Opłaty abonamentowej lub Opłaty administracyjnej, Domena internetowa jest udostępniana do rejestracji osobom trzecim.
 5. W przypadku Domen polskich czas blokady, o której mowa w pkt.IV.4 Regulaminu wynosi 15 dni i w tym okresie Klient ma nadal możliwość przedłużenia Okresu rejestracji domeny.
 6. Operator nie ponosi odpowiedzialności za wyrejestrowanie Domeny internetowej, które zostało spowodowane nieterminowym wniesieniem Opłaty abonamentowej z tytułu przedłużenia Okresu rejestracji domeny lub brakiem wniesienia Opłaty administracyjnej.
 7. Operator nie ponosi odpowiedzialności za skutek braku doręczenia Faktury pro forma, o której mowa pkt.IV.1 Regulaminu, spowodowany podaniem Operatorowi przez Klienta nieprawidłowego adresu poczty elektronicznej (w tym niedziałającego konta poczty elektronicznej) lub niedokonanie jego aktualizacji.
V. Podstawowe prawa i obowiązki stron Umowy
 1. Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług zakupionych przez Klienta.
 2. Zawierając Umowę Klient zobowiązuje się do:
  a) korzystania ze świadczonych przez Operatora usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w sposób nienaruszający praw osób trzecich,
  b) podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,
  c) niezwłocznej aktualizcaji danych Danych abonenta po ich zmianie,
 3. Operator oświadcza, że na mocy odrębnych porozumień jest zobowiązany do wydawania kodów Authinfo na każde żądanie właściciela domeny (Abonenta).
 4. Abonent oświadcza, że wyraża zgodę na otrzymywanie faktur VAT w forimie elektronicznej.
VI. Brak gwarancji wykonania Usługi rejestracji domeny.
 1. Operator oświadcza, iż nie gwarantuje Klientowi wykonania Usługi rejestracji domeny, nawet w przypadku, gdy system wskazuje dostępność wybranej przez Klienta Domeny internetowej. Klient przyjmuje do wiadomości, że niemożliwym jest uzyskanie przez Operatora pewności, że w procesie rejestracji Domeny internetowej lub w bazie Whois nie wystąpiły błędy lub pomyłki, wykluczające wykonanie Usługi rejestracji domeny. Operator nie jest także w stanie przewidzieć, czy inny podmiot w tym samym czasie nie sprawdza dostępności Domeny internetowej tożsamej z Domeną internetową, którą zamierza zarejestrować Klient.
 2. Operator zastrzega sobie prawo odmowy realizacji Usługi rejestracji domeny bez podania przyczyny.
VII. Zasady odpowiedzialności
 1. Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi, spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.
 2. Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za:
  a) skutki podania przez Klienta lub Abonenta niepełnych lub nieprawidłowych danych (tj. Danych abonenta, Danych bilingowych i Danych kontaktowych), skutki zaniechania przez Klienta lub Abonenta aktualizacji tych danych oraz za skutki nieprawidłowego wypełnienia formularza zgłoszeniowego lub formularza zamówienia,
  b) szkodę powstałą po stronie Abonenta na skutek działania lub zaniechania Rejestratora domen, w szczególności zablokowania domeny, niewykonania Usługi rejestracji domeny, niewykonania odnowienia domeny lub wyrejestrowania domeny,
  c) skutki naruszeń praw osób trzecich lub naruszenia prawa wywołane działaniami Klienta lub Abonenta,
 3. Klient lub Abonent zobowiązany jest do naprawienia szkody wyrządzonej Operatorowi w wyniku niewykonywania lub nienależytego wykonywania przez Klienta lub Abonenta postanowień Regulaminu lub zasad rejestracji i utrzymywania Domen internetowych opublikowanych i stosowanych przez Rejestratora domeny. Stosowane przez poszczególnych Rejestratorów domen zasady rejestracji i utrzymywania Domen internetowych są udostępniane na stronach internetowych poszczególnych Rejestratorów domen.
 4. Klient lub Abonent ponosi odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania związane z wykonywaniem Umowy, które naruszają lub zagrażają naruszeniem interesów lub praw innych Klientów, Abonentów lub osób trzecich,
 5. W każdym przypadku odpowiedzialność Operatora wobec Klienta lub Abonenta jest ograniczona do wysokości opłaty wniesionej przez Klienta lub Abonenta z tytułu wykonywania Usługi, której niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie stało się podstawą odpowiedzialności Operatora względem Klienta lub Abonenta. W żadnym przypadku Operator nie ponosi odpowiedzialności za utracone przez Klienta lub Abonenta korzyści
VIII. Ochrona danych osobowych
 1. Operator oświadcza, iż przetwarzanie danych osobowych Klientów oraz Abonentów odbywa się na zasadach określonych w ustawie z dn. 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926, z późn. zm.) oraz w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).
 2. Operator oświadcza, że Klient lub Abonent nie ma obowiązku przekazania Operatorowi swoich danych osobowych jednocześnie wskazując, że wykonanie Usługi rejestracji domeny jest uzależnione od podania przez Klienta lub Abonenta danych wyszczególnionych w formularzu Zamówienia.
 3. Operator ma prawo żądania od Klienta lub Abonenta dokumentów potwierdzających prawdziwość podanych przez Klienta lub Abonenta danych.
 4. Operator przetwarza dane osobowe Klienta lub Abonenta w zakresie niezbędnym do realizacji postanowień Umowy oraz Regulaminu, na co Klient lub Abonent dobrowolnie wyraża zgodę. Klient lub Abonent wyraża również zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celach marketingowych.
 5. Klient ma prawo do wglądu do swoich danych osobowych, ich poprawiania oraz do zgłaszania żądania ich usunięcia. W celu wykonania usługi i w zakresie do tego niezbędnym, Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta lub Abonenta następującym podmiotom:
  a) Rejestratorowi domen polskich (NASK)
  b) Rejestratorowi domen europejskich (KeySystems)
  c) Rejestratorowi domen globalnych (KeySystems)
  d) Rejestratorowi domen narodowych (KeySystems)
 6. Operator ma prawo przekazać dane osobowe Klienta odpowiednim organom władzy publicznej na ich prośbę lub w przypadku powzięcia przez Operatora wiadomości o naruszaniu prawa przez Klienta.
 7. Klient, zgłaszając w imieniu Abonenta domenę do rejestracji oświadcza, że został umocowany przez Abonenta do podania danych osobowych mocodawcy i wyrażenia w jego imieniu zgody na ich przetwarzanie w zakresie realizacji Umowy i w celach marketingowych. Jednocześnie Klient oświadcza, że Abonent został poinformowany o uprawnieniach Operatora do zbierania, przechowywania, przetwarzania i zmiany danych osobowych Abonenta oraz do ich wglądu w zakresie niezbędnym dla realizacji Umowy.
 8. Klient, zawierając Umowę z Operatorem w imieniu Abonenta ponosi całkowitą odpowiedzialność za szkodę spowodowaną brakiem umocowania o którym mowa w pkt. VIII.8 Regulaminu lub przekroczeniem jego zakresu.
 9. Operator nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną podaniem przez Klienta lub Abonenta danych (Danych abonenta, Danych bilingowych lub Danych kontaktowych) niezgodnych ze stanem rzeczywistym.
 10. Operator zobowiązuje się nie udostępniać danych osobowych Klienta innym podmiotom niż wskazane w pkt.10.6-7 Regulaminu oraz zachować ich poufność.
IX. Zmiany Regulaminu i cennika usług
 1. Operator ma prawo dokonania zmiany Regulaminu oraz Cennika usług.
 2. Operator informuje Klientów o zmianie Regulaminu lub zmianie Cennika Usług. Informację, o której mowa w zdaniu poprzednim Operator przekazuje Klientowi poprzez jej publikację na swoich stronach internetowych.
 3. Niedokonanie wypowiedzenia Umowy przez Klienta w terminie 7 dni od otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w pkt.IX.2 Regulaminu jest równoznaczne z zaakceptowaniem przez Klienta zmian wprowadzonych do Regulaminu lub do Cennika usług.
 4. Dokonanie przez Operatora zmiany wysokości Opłat abonamentowych nie dotyczy Usług za których wykonanie Opłaty abonamentowe zostały już wniesione przez Klienta. Opłaty abonamentowe w nowej wysokości obowiązują Klienta od nowego Okresu rozliczeniowego.
X. Rozwiązanie umowy
 1. Zarówno Operator jak i Klient są uprawnieni do wcześniejszego rozwiązania umowy za 30-dniowym wypowiedzeniem dokonaym w formie pisemnej, przy czym okres wypowiedzenia kończy się ostatniego dnia opłaconego okresu rozliczeniowego. Podczas biegu terminu wypowiedzenia obowiązują postanowienia Regulaminu.
 2. Prawo do wcześniejszego rozwiązania umowy nie przysługuje Klientowi będącemu Konsumentem zgodnie Art. 38 pt. 1 ppkt. 1) ustawy o prawach konsumenta.
 3. Operator jest uprawniony do rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia jeżeli:
  a) Klient zalega z Opłatami abonamentowymi przez okres dłuższy niż 7 dni,
  b) Klient przekazał Operatorowi nieprawdziwe dane Abonenta działając umyślnie lub bez zachowania należytej staranności,
  c) Klient w sposób rażący narusza postanowienia Regulaminu.
 4. W przypadku rozwiązania Umowy przez Operatora bez wypowiedzenia albo rozwiązania Umowy z inicjatywy Klienta przed upływem opłaconego Okresu rozliczeniowego, wniesione przez Klienta Opłaty abonamentowe nie podlegają zwrotowi.
 5. W przypadku rozwiązania Umowy Klient obowiązany jest niezwłocznie uregulować wszystkie nie uiszczone Opłaty abonamentowe i opłaty administracyjne.
XI. Postępowanie reklamacyjne
 1. Reklamacja składana przez Abonenta, w związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem usługi, musi być sporządzona w formie mailowej i określać:
  a) Abonenta, w sposób umożliwiający jego identyfikację,
  b) nazwę i typ usługi, której dotyczy reklamacja,
  c) przedmiot reklamacji i okoliczności uzasadniające jej wniesienie.
 2. Reklamację należy przesłać listem poleconym na adres siedziby Usługodawcy.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania, a następnie prześle Abonentowi odpowiedź, wskazującą sposób rozstrzygnięcia reklamacji i jego uzasadnienie.
XII. Postanowienia końcowe
 1. Do Umowy zastosowanie ma prawo polskie.
 2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Wszelkie spory, które wynikną w związku z wykonywaniem Umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądowi powszechnemu miejscowo właściwemu dla siedziby Operatora.
 4. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2021.