Promocja - "DOMENY OD 10 ZŁ"

Zarejestruj domenę .pl za 10 zł netto/szt lub .eu za 29 zł netto/szt.

Zasady promocji:
 • W okresie trwania promocji możesz zarejestrować domenę .pl na rok za 10 zł netto/szt. lub .eu za 29 zł netto/szt.
 • Lista domen biorących udział w promocji: domeny polskie (.pl), domeny europejskie (.eu)

Regulamin promocji

 1. Organizatorzy
  1. Organizatorem akcji promocyjnej "DOMENY OD 10 ZŁ" jest firma RXNET Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Surowieckiego 12/217C do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000527457, zwana w dalszej części regulaminu "Organizatorem".
 2. Podstawy prowadzenia promocji
  1. Wyłączną podstawę prowadzenia akcji promocyjnej stanowi niniejszy regulamin.
  2. Regulamin akcji promocyjnej dostępny jest na stronach internetowych Organizatora
  3. Interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do kompetencji Organizatora.
 3. Czas trwania promocji
  1. Akcja promocyjna trwa od 18 października 2022 roku do odwołania.
  2. Za decydującą o udziale w promocji przyjmuje się datę złożenia zamówienia domen na stronach internetowych Organizatora, z zastrzeżeniem, że zapłata za domeny zamówione w ostatnim dniu trwania promocji nastąpi najpóźniej w ciągu 7 dni od zakończenia promocji.
 4. Uczestnicy
  1. Uczestnikami promocji mogą być osoby fizyczne lub prawne, które spełnią poniższe warunki:
   • dokonają w okresie trwania promocji rejestracji lub transferu obsługi domen z listy domen biorących udział w promocji
   • dokonają płatności za zamówione domeny najpóźniej w terminie 7 dni od złożenia zamówienia. Za datę zapłaty przyjmuje się datę uznania rachunku bankowego Organizatora.
  2. Uczestnictwo w promocji osób niepełnoletnich możliwe jest jedynie po wcześniejszym uzyskaniu przez nie zgody rodziców lub prawnych opiekunów.
 5. Zasady promocji
  1. W trakcie trwania promocji osoba składająca na stronach internetowych Organizatora zamówienie rejestracji domen wyraża chęć udziału w promocji "DOMENY OD 10 ZŁ" i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu.
  2. W ramach niniejszej promocji jej Uczestnik może zamówić rejestracje domeny na, które otrzyma rabat obniżający ich cenę względem cennika domen.
 6. Opłaty
  1. Oferta promocyjna polega na obniżeniu do 10 zł netto opłaty za rejestrację domeny .pl oraz do 29 zł netto opłaty za rejestrację lub transfer domeny .eu w pierwszym okresie rozliczeniowym.
  2. Przedłużenie ważności domen zarejestrowanych w ramach niniejszej promocji, po upływie pierwszego okresu rozliczeniowego, odbywa się na warunkach ogólnych, według cennika standardowego domen dostępnego na stronach internetowych Organizatora.
 7. Postanowienie końcowe
  1. Do umowy pomiędzy Uczestnikiem promocji a Operatorem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.
  2. Regulamin wchodzi w życie z dniem 18 października 2022 roku.