Gwarancja Jakości Usług (SLA)

Załącznik nr 1 do Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez RXNET sp. z.o.o
I. Definicje
1. Dostępność usług hostingowych - oznacza, procentowy udział czasu w jakim świadczona usługa hostingowa dostępna jest za pośrednictwem sieci internet, obliczana w każdym miesiącu kalendarzowym.
II. Poziom Usług
1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu dostępności świadczonych przez niego usług hostingowych.
2. Mając na względzie powyższe, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego monitorowania dostępności usług hostingowych za pośrednictwem następujących protokołów: HTTP, DNS, FTP, POP3, SMTP, IMAP, MySQL, PostgreSQL. Monitorowanie usług następuje z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, które zapewnia niezwłoczne powiadomienie dyżurującego administratora o wykrytej awarii.
III. Kopie bezpieczeństwa
1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych przez Abonentów na serwerach Usługodawcy.
2. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w systemie rotacyjnym i przechowywane są na zewnętrznym serwerze.
IV. Przerwy techniczne
1. Usługodawca będzie informował Abonentów za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach planowanych przerw technicznych.
2. Usługodawca zobowiązuje się, że ewentualne przerwy techniczne będą miały miejsce w miarę możliwości w godzinach nocnych i nie będą jednorazowo dłuższe niż 4 godziny
V. Gwarancje i rekompensaty
1. Gwarantowany czas dostępności usług wynosi 99,7 % czasu w miesiącu kalendarzowym.
2. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę określonego wyżej poziomu dostępności usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu ważności usługi hostingowej (tj. bieżącego okresu rozliczeniowego) o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług, ponad określony poziom dostępności usług (99,7%).
VI. Wyłączenia
Zapisy niniejszego dokumentu nie mają zastosowania jeżeli są wynikiem lub są związane z jedną z niżej wymienionych okoliczności:
a) działanie siły wyższej, na które Usługodawca nie ma wpływu, takie jak na przykład: zmiany przepisów, wojna, rozruchy, sabotaż, konflikt zbrojny, pożar, powódź, kradzież, strajk, nieprawidłowe działanie i awarie sieci telekomunikacyjnych, nieprawidłowe działanie oprogramowania,
b) brak dostępu lub problemy z dostępem do sieci Internet leżące po stronie Abonenta lub firm trzecich (np. dostawców internetu),
c) zaplanowana przerwa techniczna, aktualizacja oprogramowania użytkowanego przez Usługodawcę lub konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego Usługodawcy lub firm trzecich,
d) nieprawidłowe działanie serwerów DNS pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
e) włamania do systemów informatycznych Usługodawcy,
f) korzystanie z usług hostingowych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
g) działanie oprogramowania Abonenta, które może spowodować brak dostępu do usług hostingowych.