Strona główna » Hosting » Gwarancja Jakości Usług (SLA)
Gwarancja Jakości Usług (SLA)

 

Załącznik nr 1 do

Regulaminu świadczenia usług hostingowych przez Netstrefa Sp. z o.o.

 

Gwarancja Jakości Usług (SLA)


 

 I. Definicje

 
 1. Dostępność usług hostingowych - oznacza, procentowy udział czasu w jakim świadczona usługa hostingowa dostępna jest za pośrednictwem sieci internet, obliczana w każdym miesiącu kalendarzowym.

II. Poziom Usług

 1. Usługodawca zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań w celu zapewnienia najwyższego możliwego poziomu dostępności świadczonych przez niego usług hostingowych.

 2. Mając na względzie powyższe, Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego monitorowania dostępności usług hostingowych za pośrednictwem następujących protokołów: HTTP, DNS, FTP, POP3, SMTP, IMAP, MySQL, PostgreSQL. Monitorowanie usług następuje z wykorzystaniem odpowiedniego oprogramowania, które zapewnia niezwłoczne powiadomienie dyżurującego administratora o wykrytej awarii.

III. Kopie bezpieczeństwa

 1. Usługodawca zobowiązuje się do wykonywania regularnych kopii bezpieczeństwa danych przechowywanych przez Abonentów na serwerach Usługodawcy.

 2. Kopie bezpieczeństwa wykonywane są w systemie rotacyjnym i przechowywane są na zewnętrznym serwerze.

IV. Przerwy techniczne

 1. Usługodawca będzie informował Abonentów za pośrednictwem poczty elektronicznej o terminach planowanych przerw technicznych.

 2. Usługodawca zobowiązuje się, że ewentualne przerwy techniczne będą miały miejsce w miarę możliwości w godzinach nocnych i nie będą jednorazowo dłuższe niż 4 godziny.

V. Gwarancje i rekompensaty

 1. Gwarantowany czas dostępności usług wynosi 99,7 % czasu w miesiącu kalendarzowym.

 2. W przypadku niedotrzymania przez Usługodawcę określonego wyżej poziomu dostępności usług, Abonentowi przysługuje rekompensata w postaci przedłużenia okresu ważności usługi hostingowej (tj. bieżącego okresu rozliczeniowego) o 12 godzin za każdą rozpoczętą godzinę niedostępności usług, ponad określony poziom dostępności usług (99,7%). Rekompensata udzielana jest na wniosek Abonenta.

VI. Wyłączenia  

 

Zapisy niniejszego dokumentu nie mają zastosowania jeżeli są wynikiem lub są związane z jedną z niżej wymienionych okoliczności:

 1. działanie siły wyższej, na które Usługodawca nie ma wpływu, takie jak na przykład: zmiany przepisów, wojna, rozruchy, sabotaż, konflikt zbrojny, pożar, powódź, kradzież, strajk, nieprawidłowe działanie i awarie sieci telekomunikacyjnych, nieprawidłowe działanie oprogramowania,
 2. brak dostępu lub problemy z dostępem do sieci Internet leżące po stronie Abonenta lub firm trzecich (np. dostawców internetu),
 3. zaplanowana przerwa techniczna, aktualizacja oprogramowania użytkowanego przez Usługodawcę lub konserwacja sprzętu komputerowego i telekomunikacyjnego Usługodawcy lub firm trzecich,
 4. nieprawidłowe działanie serwerów DNS pozostających poza kontrolą Usługodawcy,
 5. włamania do systemów informatycznych Usługodawcy,
 6. korzystanie z usług hostingowych niezgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 7. działanie oprogramowania Abonenta, które może spowodować brak dostępu do usług hostingowych.
Wszelkie prawa zastrzeżone ® NetStrefa Sp. z o.o.
Ta strona używa plików cookies. Więcej informacji...